Bạn Già

10 Nov
  Nếu Bạn và thằng A cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn Vậy nếu Bạn và nhỏ B cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn Tôi hay tưởng tượng và so sánh như...
Read more »